โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

วันที่ 26 เมษายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของบริษัท C.P.Vietnam Corporation และ CPV Food Co.,Ltd" ในการนี้ คณบดีได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ และขอบคุณ บริษัท C.P.Vietnam Corporation และ CPV Food Co.,Ltd โดยมี คุณชัยวุฒิ เมฆโหรา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์บก และ Innovation และ SHE and En ท่านผู้บริหาร C.P. Vietnam Corporation, CPV Food Co., Ltd. และ CPF ประเทศไทย คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings "โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของบริษัท C.P.Vietnam Corporation และ CPV Food Co.,Ltd" เป็นความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CPF ประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ต่อยอดความรู้ให้เกิดความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบข้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

โครงการพัฒนาบุคลากร1
โครงการพัฒนาบุคลากร2
โครงการพัฒนาบุคลากร3
โครงการพัฒนาบุคลากร4
โครงการพัฒนาบุคลากร5
โครงการพัฒนาบุคลากร6
โครงการพัฒนาบุคลากร7
โครงการพัฒนาบุคลากร8
โครงการพัฒนาบุคลากร9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10