อบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกฯ

วันที่ 27 เมษายน 2564รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings . โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างยั่งยืน


Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด
ทักษะการสื่อสาร1
ทักษะการสื่อสาร2
ทักษะการสื่อสาร3
ทักษะการสื่อสาร4
ทักษะการสื่อสาร5
ทักษะการสื่อสาร6
ทักษะการสื่อสาร7
ทักษะการสื่อสาร8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10