ผู้บริหารคณะ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา และคุณนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง โดยคุณชยพล วัฒน์กวี ผู้แทนบริษัทฯ และศิษย์เก่าภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนในการมอบ ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบหน้ากากอนามัย1
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10