เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ประจำภาควิชา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex

เปิดการอบรมหลักสูตร1
เปิดการอบรมหลักสูตร2
เปิดการอบรมหลักสูตร3
เปิดการอบรมหลักสูตร4
เปิดการอบรมหลักสูตร5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10