ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา คณาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ประธานเครือข่ายชุมชน เขตพญาไท ประธานชุมชนและผู้แทนจากชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ส่วนกลาง และสุขสวัสดิ์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการวางแผนการป้องกัน การควบคุมโรค การสื่อสารความเสี่ยง การคัดกรองผู้มีความเสี่ยง และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารโควิด เขตพญาไท ซึ่งเป็นการป้องกัน และควบคุม การแพร่กระจายของโควิด-19 ภายในชุมชนต่อไป

ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่1
ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่2
ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่3
ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่4
ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่5
ประชุมจัดทำแผนจัดการพื้นที่6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10