กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทำ Graphical Abstract

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ครั้งที่ 4/2564 หัวข้อเรื่อง “การทำ Graphical Abstract เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนางานวิจัยไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูงและผลผลิตเชิงพานิชย์ ผ่านทางออนไลน์ Cisco Webex Meetings

แลกเปลี่ยนเรียนรู้1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้5
แลกเปลี่ยนเรียนรู้6
แลกเปลี่ยนเรียนรู้7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10