ประชุมหารือแนวทางปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงในชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา และนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำข้อมูลจุดเสี่ยงทางกายภาพของชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า วัดมะกอกส่วนกลาง และสุขสวัสดิ์ ร่วมประชุมหารือกับเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร ชูช่วย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการพัฒนาชุมชนแออัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อไป ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมหารือ1
ประชุมหารือ2
ประชุมหารือ3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10