การเสวนาเรื่อง "วัคซีน COVID-19 ที่ควรรู้และบอกต่อเป็น"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "วัคซีน COVID-19 ที่ควรรู้และบอกต่อเป็น" ประเด็นที่หลายคนกำลังสับสน คิดไม่ออก...จะบอกต่อได้อย่างไร ในรูปแบของ academic idol ยุคโควิด-19 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา การเสวนาฯ ดังกล่าวมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจร่วมรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

การเสวนา1
การเสวนา2
การเสวนา3
การเสวนา4
การเสวนา5
การเสวนา6
การเสวนา7
การเสวนา8
การเสวนา9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10