เปิดโครงการอบรม "การประเมินผลแบบ Rubric Score"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลแบบ Rubric Score" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
เปิดโครงการอบรม1
เปิดโครงการอบรม2
เปิดโครงการอบรม3
เปิดโครงการอบรม4
เปิดโครงการอบรม5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10