รับฟัง Group Work C อภิปรายหัวข้อ "Health Technology"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” โดยนักศึกษา Group Work C อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Health Technology" จากนั้นนักศึกษาร่วมกลุ่มอภิปรายโดยนักศึกษา Group Work A หัวข้อ Global Organization's perspective, Group Work B หัวข้อ Nation/Policy maker’s perspective, Group Work D หัวข้อ Academic institute’s perspective และ Group Work E หัวข้อ Healthcare provider’s perspective ในการนี้ Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI Mr. Joji Sugawara, Senior Associate, HGPI เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting.

Health Technology1
Health Technology2
Health Technology3
Health Technology4
Health Technology5
Health Technology6
Health Technology7
Health Technology8
Health Technology9
Health Technology10
Health Technology11
Health Technology12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10