อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำ Video Abstract แนะนำบทความวิจัยฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำ Video Abstract แนะนำบทความวิจัยตีพิมพ์ และหนังสือ ตำราวิชาการ ผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยและเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ จากทีมงานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุมออนไลน์ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหืดล

Video Abstract 1
Video Abstract 2
Video Abstract 3
Video Abstract 4
Video Abstract 5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10