เปิดโครงการอบรมระยะสั้น "UPDATE การรักษาโรค เบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ บนฐานวิถีชีวิตใหม่"

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่" พร้อมบรรยายหัวข้อ "บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ บนฐานวิถีชีวิตใหม่" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 บรรยายหัวข้อ "การเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่" และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมบรรยายหัวข้อ "ประเด็นที่พึงระวังในการดูแลสุขภาพชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้มีโอกาสฟื้นฟูความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการจัดการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประสิทธิภาพการดูแลที่ดียิ่งขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พยาบาลเวชปฏิบัติ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการอบรมระยะสั้นฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

UPDATE การรักษาโรค1
UPDATE การรักษาโรค2
UPDATE การรักษาโรค3
UPDATE การรักษาโรค4
UPDATE การรักษาโรค5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10