ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร สม.(นานาชาติ) ประจำปี 2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำคณะ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2021 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทยวิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2552 ร่วมบรรยายพิเศษ "Facing the future: New challenges of public health" ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

ปฐมนิเทศ1
ปฐมนิเทศ2
ปฐมนิเทศ3
ปฐมนิเทศ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10