รับฟังบรรยายเรื่อง "Global Health"

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Global Health" โดยวิทยากร Professor Hiroki Nakatani, MD, MHP Hd, PhD. ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

Global Health1
Global Health2
Global Health3
Global Health4
Global Health5
Global Health6
Global Health7
Global Health8
Global Health9
Global Health10
Global Health11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10