เสริมพลังป้องกันโควิด-19 ในชุมชนย่านนวัตกรรมโยธี

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมพลังป้องกันโควิด19 ในชุมชนของย่านนวัตกรรมโยธี โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีม 1 : ขับเคลื่อนเสริมพลัง ทำระบบกลไกป้องกันการระบาดโควิด-19โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ร่วมกับประธานชุมชนสวนเงิน ร่วมกันเสริมพลังขับเคลื่อนชุมชน ทีม 2 : ดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพฯ ร่วมกับประธานและแกนนำชุมชนหน้าวัดมะกอก ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 และ ทีม 3 : พัฒนาโมเดลหอพักป้องกันโควิด-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาอนามัยชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาโมเดลหอพัก เพื่อแนะแนวทางป้องกันโควิด-19

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เสริมพลังป้องกัน1
เสริมพลังป้องกัน2
เสริมพลังป้องกัน3
เสริมพลังป้องกัน4
เสริมพลังป้องกัน5
เสริมพลังป้องกัน6
เสริมพลังป้องกัน7
เสริมพลังป้องกัน8
เสริมพลังป้องกัน9
เสริมพลังป้องกัน10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10