ประชุมแนวทางการสอบสวนโรคโควิด-19 เพื่อจัดทีมจิตอาสาเฝ้าระวัง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงขวัญตา เอื้ออุฬาร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 11 และทีมงาน นำเสนอแนวทางการสอบสวนโรคโควิด-19 เพื่อจัดทีมคณาจารย์จิตอาสาช่วยงานสอบสวนโรค เพื่อทำแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในชุมชนต่อไป

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สอบสวนโรค1
สอบสวนโรค2
สอบสวนโรค3
สอบสวนโรค4
สอบสวนโรค5
สอบสวนโรค6
สอบสวนโรค7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10