ประสบการณ์ และมุมมองเรื่อง "การประเมินบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ"

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ครั้งที่ 5/2564 ประสบการณ์และมุมมอง เรื่อง "การประเมินบทความของ Reviewer/Editor ในวารสารวิชาการนานาชาติ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา รองศาสตราตารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ Assistant Professor Dr.CAROL HUTCHINSON อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เป็นวิทยากรในบรรยาย โดยมีคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเห็นในการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ ยากง่ายอย่างไร การเตรียม Manuscript ที่ดีควรทำอย่างไร และเทคนิคการตอบข้อคำถามและความเห็นของ Reviewers เพื่อเป็นแนวทางการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประสบการณ์1
ประสบการณ์2
ประสบการณ์3
ประสบการณ์4
ประสบการณ์5
ประสบการณ์6
ประสบการณ์7
ประสบการณ์8
ประสบการณ์9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10