อบรม:เรื่อง "อบรมทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ การผลิตน้ำผลไม้พื้นถิ่นฯ"

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ “การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้: การผลิตน้ำผลไม้พื้นถิ่นเพื่อสุขภาพพาสเจอร์ไรส์” โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ฯ ดังกล่าว โดยทีมคณาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ บทบาทของอาหารต่อสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเรื่องฉลากโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหารและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ การผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายหลังการผลิตและการขนส่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ และรักษามาตรการทางสังคมโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรมฯ

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมทักษะอาชีพ1
อบรมทักษะอาชีพ2
อบรมทักษะอาชีพ3
อบรมทักษะอาชีพ4
อบรมทักษะอาชีพ5
อบรมทักษะอาชีพ6
อบรมทักษะอาชีพ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10