เสวนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA"

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA" ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์ และ อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา ทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เสวนา1
เสวนา2
เสวนา3
เสวนา4
เสวนา5
เสวนา6
เสวนา7
เสวนา8
เสวนา9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10