หารือการจัดทำมาตรการแนวปฏิบัติสถานที่ก่อสร้าง แคมป์แรงงานก่อสร้าง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "ประชุมหารือการจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้าง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564" โดยร่วมจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการเสนอมาตรการให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ในกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม จป. และกลุ่มแรงงาน ณ ห้องประชุมสมนึก อูนากูล อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

มาตรการแนวปฏิบัติ1
มาตรการแนวปฏิบัติ2
มาตรการแนวปฏิบัติ3
มาตรการแนวปฏิบัติ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10