แลกเปลี่ยนประเด็น "มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง"

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาพูดคุยประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง” โดย The Active ร่วมกับ ชาวชุมชนคลองเตย นักวิชาการ ดร สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และภาคี โดยมีคุณณาตยา แวววีรคุปต์ เป็นผู้ดำเนินรายการในรายการ The Active เพจเวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส และเพจ Thai PBS . รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี กล่าวถึง "ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชุมชนของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างหนักในกรุงเทพมหานคร โดยเสนอความคิดจากการทำงานที่เกิดขึ้นได้ใน 5 ชุมชนของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีให้ ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนและเครือข่าย ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้ โดยสรุป 3 ประเด็น คือ 1.) ความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลหลายระดับที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการติดเชื้อ การกักตัว ข้อมูลทางกายภาพของโครงสร้างที่อยู่อาศัย ข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับจุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง วิถีชีวิตเสี่ยง การเคลื่อนย้ายเข้าออกในชุมชน ตลอดจนข้อมูลการเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรค สิ่งของยังชีพ กรณีกักตัว ข้อมูลการจัดการ และ กระจายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 2.) ความสำคัญของการทำงานร่วมกับคนในชุมชน ในการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการระบาดโรค สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย สร้างทีมคณาจารย์และชุมชนจิตอาสาการสอบสวนโรค สร้างกลไกการส่งต่อผู้ติดเชื้อ และ ทีมดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง และคนงาน จป. ของแคมป์ก่อสร้าง เพื่อให้คนในชุมชนทุกคนและชาวต่างด้าวได้มีส่วนร่วมเป็นแนวกั้นโควิดให้ทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และ 3.) การร่วมผลักดัน พัฒนาความสามารถคนในชุมชน และแก้ไขกฎระเบียบ ในการจ้างงานคนในชุมชนให้ช่วยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิดด้วย . รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เน้นย้ำ โอกาสที่จะเปิดประเทศ จะเกิดขึ้นได้จริงถ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรค และร่วมวางแผน ตัดสินใจ การเปิดชุมชน และ เปิดประเทศต่อไป"

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แลกเปลี่ยนประเด็น1
แลกเปลี่ยนประเด็น2
แลกเปลี่ยนประเด็น3
แลกเปลี่ยนประเด็น4
แลกเปลี่ยนประเด็น5
แลกเปลี่ยนประเด็น6
แลกเปลี่ยนประเด็น7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10