การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2564" โดยนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ช่องทางและรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับหน่วยการศึกษาและกิจการนักศึกษา การแนะนำสถานที่ สิ่งเอื้อในรูปแบบออนไลน์และสถานที่จริงในคณะฯ และรับฟัง "บรรยายบทบาทและทิศทางนักสาธารณสุขไทยระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19" ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ปฐมนิเทศ1
ปฐมนิเทศ2
ปฐมนิเทศ3
ปฐมนิเทศ4
ปฐมนิเทศ5
ปฐมนิเทศ6
ปฐมนิเทศ7
ปฐมนิเทศ8
ปฐมนิเทศ9
ปฐมนิเทศ10
ปฐมนิเทศ11
ปฐมนิเทศ12
ปฐมนิเทศ13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10