ร่วมอภิปราย "Health Literacy: FDA Alliance"

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการอภิปราย เรื่อง “Health Literacy: FDA Alliance” ในงาน FDA HEALTH LITERACY CONFERENCE 2021 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการนี้ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค นายกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประธานคณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายในหัวข้อฯ ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ VIRTUAL CONFERENCE . การอภิปราย “Health Literacy: FDA Alliance” เพื่อนำเสนอกิจกรรม บทบาท และประสบการณ์ การทำงาน health literacy ในการคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละหน่วยงาน พร้อมนำเสนอแนวทางการบูรณาการงานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคของทุกภาคีพันธมิตร

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

Health Literacy1
Health Literacy2
Health Literacy3
Health Literacy4
Health Literacy5
Health Literacy6
Health Literacy7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10