การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์"

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการของคณะให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรผู้มีสิทธิไปร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและรักษามาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณโถงหน้าห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

การเสนอชื่อ1
การเสนอชื่อ2
การเสนอชื่อ3
การเสนอชื่อ4
การเสนอชื่อ5
การเสนอชื่อ6
การเสนอชื่อ7
การเสนอชื่อ8
การเสนอชื่อ9
การเสนอชื่อ10
การเสนอชื่อ11
การเสนอชื่อ12
การเสนอชื่อ13
การเสนอชื่อ14
การเสนอชื่อ15
การเสนอชื่อ16
การเสนอชื่อ17
การเสนอชื่อ18
การเสนอชื่อ19
การเสนอชื่อ20
การเสนอชื่อ21
การเสนอชื่อ22
การเสนอชื่อ23
การเสนอชื่อ24
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10