ประชุม "PR Covid-19 ในพื้นที่ย่านโยธี "

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา และบุคลากรงานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม “PR Covid-19 ในพื้นที่ย่านโยธี” ร่วมกับผู้แทนทางด้านงานประชาสัมพันธ์จากองค์กรในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พิจารณารูปแบบความเหมาะสมของการจัดทำสื่อก่อนเผยแพร่ไปสู่สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พื้นที่ย่านโยธี 1
พื้นที่ย่านโยธี 2
พื้นที่ย่านโยธี 3
พื้นที่ย่านโยธี 4
พื้นที่ย่านโยธี 5
พื้นที่ย่านโยธี 6
พื้นที่ย่านโยธี 7
พื้นที่ย่านโยธี 8
พื้นที่ย่านโยธี 9
พื้นที่ย่านโยธี 10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10