ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ U2T

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ [U2T]) พร้อมด้วยบุคลากรคณะ และผู้แทนจากองค์กรในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2564 ( รอบ 6 เดือน ) ในการนี้ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีนายผาสุข เลิศงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และทีม U2T และร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตัวชี้วัดและความคาดหวัง การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเพิ่มรายได้จากการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดิม ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Cisco Webex Meetings

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมคณะกรรมการ1
ประชุมคณะกรรมการ2
ประชุมคณะกรรมการ3
ประชุมคณะกรรมการ4
ประชุมคณะกรรมการ5
ประชุมคณะกรรมการ6
ประชุมคณะกรรมการ7
ประชุมคณะกรรมการ8
ประชุมคณะกรรมการ9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10