การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ จากนั้นรับฟังคณะกรรมการรายงานผลการประเมินฯ โดยมีทีมบริหาร คณะกรรมการประจำคระ คณาจารย์ และบุคลากรคณะ เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

EdPEx 1
EdPEx 2
EdPEx 3
EdPEx 4
EdPEx 5
EdPEx 6
EdPEx 7
EdPEx 8
EdPEx 9
EdPEx 10
EdPEx 11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10