รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "The health and advocacy"

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The health and advocacy" โดยวิทยากร Mr.Ryoji Noritake, CEO and Board Member Health and Global Policy Institute และ Mr.Joji Sugawara, Manager, HGPI จากนั้น Mr.Ryoji Noritake นำเสนอเกี่ยวกับ The policy advocacy and his experience ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ในการนี้ Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI และ Mr. BIJAYA SHRESTHA ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วยผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บรรยายพิเศษ1
บรรยายพิเศษ2
บรรยายพิเศษ3
บรรยายพิเศษ4
บรรยายพิเศษ5
บรรยายพิเศษ6
บรรยายพิเศษ7
บรรยายพิเศษ8
บรรยายพิเศษ9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10