การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์"

วันที่ 13 สิงหาคม 2564


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสุ่มสัมภาษณ์บุคลากรคณะ ตามกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การสรรหา1
การสรรหา2
การสรรหา3
การสรรหา4
การสรรหา5
การสรรหา6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10