บรรยายหัวข้อ "Global Policy Related to COVID-19 Prevention & Management"

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ หัวข้อ “Global Policy Related to COVID-19 Prevention and Management” วิทยากรโดย Dr.Don Eliseo Lucero-Prisno III, MD MPH MSc PhD, Harvard University, London School of Hygiene and Tropical Medicine ในโครงการ Virtual Field Study on Health System and Innovation During COVID-19 in Japan and Thailand โดยความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kanagawa University of Human Services (KUHS), ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาฯ นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ “Health System” โดยมีคณาจารย์ร่วมรับฟัง แสดงความคิด และให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings . จัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Global Policy Related 1
Global Policy Related 2
Global Policy Related 3
Global Policy Related 4
Global Policy Related 5
Global Policy Related 6
Global Policy Related 7
Global Policy Related 8
Global Policy Related 9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10