บรรยายร่วมในหัวข้อ "Prospect for Covid-19 Pandemic Online Forum in countries®ion"

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และมองโกเลีย ในหัวข้อ "Prospect for Covid-19 Pandemic Online Forum in the countries and the region" เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ตกผลึก และระดมความคิด หาแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต 'บทสรุปสำคัญคือ' 1. งานสาธารณสุข คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (public health is politics) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในทุกประเทศ คือ เรื่องวัคซีน 2. Hesitancy is Literacy problem ดังนั้น การทำงาน Health Literacy เป็นเรื่องสำคัญ ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ในทุกกลุ่มของสังคม 3. Infodemic ปรากฏในทุกประเทศ เราต้องหาทาง แก้ปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวพิษ ดำเนินรายการโดย Professor Pau Chung Chen, Taiwan Public Health Association President และ Professor Peter Chang, Asian Health Literacy Association President จัดโดย Taipei Medical University, Asia Health Literacy Association, และ Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro อินโดนีเชีย

จัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

237284430 1484956531855666 6196394948054530080 n
237469126 1484960301855289 8201781169125950777 n
237329948 1484967688521217 3893518604975160737 n
237135117 1484968105187842 7921749597027022803 n
237498419 1484967771854542 561614215851489650 n
237569900 1484967651854554 7529098484947256685 n
237624079 1484971128520873 3469733082852270141 n
237580418 1484971045187548 6357230025446893337 n
234651374 1484970901854229 497104518461454283 n
236958282 1484971095187543 6758365070451435480 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10