คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานคณบดี

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานในสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สำนักงานคณบดี1
สำนักงานคณบดี2
สำนักงานคณบดี3
สำนักงานคณบดี4
สำนักงานคณบดี5
สำนักงานคณบดี6
สำนักงานคณบดี7
สำนักงานคณบดี8
สำนักงานคณบดี9
สำนักงานคณบดี10
สำนักงานคณบดี11
สำนักงานคณบดี12
สำนักงานคณบดี13
สำนักงานคณบดี14
สำนักงานคณบดี15
สำนักงานคณบดี16
สำนักงานคณบดี17
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10