เสวนาเรื่อง "การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม” ในการนี้ อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมเสวนาฯ โดยมี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ดแอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด และ คุณเจษฎา สาครวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลลิท เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนของการเป็นผู้ประกอบการ, วิธีการตั้งต้นการทำธุรกิจ, ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์สำหรับการแก้ไขปัญหา และความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับผู้ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ โดย อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายในกิจกรรมเสวนา มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับฟังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เสวนา1
เสวนา2
เสวนา3
เสวนา4
เสวนา5
เสวนา6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10