การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” หัวข้อ “กระบวนการขอการยินยอมเพื่อการทําวิจัยและการทําวิจัยในกลุ่มเปราะบาง” หัวข้อ “Update กระบวนการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และนําเสนอกรณีศึกษา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

จัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมจริยธรรม1
อบรมจริยธรรม2
อบรมจริยธรรม3
อบรมจริยธรรม4
อบรมจริยธรรม5
อบรมจริยธรรม6
อบรมจริยธรรม7
อบรมจริยธรรม8
อบรมจริยธรรม9
อบรมจริยธรรม10
อบรมจริยธรรม11
อบรมจริยธรรม12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10