บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง " COVID-19 Response in Japan & Thailand"

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) นักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ หัวข้อ "COVID-19 Response in Japan & Thailand" วิทยากรโดย Professor Byung Kwang Yoo, School of Health Innovation, KUHS และ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ และ อาจารย์ ดร. ทพ.สุทธิ เจริญพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.ด. ร่วมเป็นวิทยากรประจำวัน ในโครงการ Virtual Field Study on Health System and Innovation During COVID-19 in Japan and Thailand โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kanagawa University of Human Services (KUHS), ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings . จัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จัดทำโดย 

ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

บรรยายพิเศษ1
บรรยายพิเศษ2
บรรยายพิเศษ3
บรรยายพิเศษ4
บรรยายพิเศษ5
บรรยายพิเศษ6
บรรยายพิเศษ7
บรรยายพิเศษ8
บรรยายพิเศษ9
บรรยายพิเศษ10
บรรยายพิเศษ11
บรรยายพิเศษ12
บรรยายพิเศษ13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10