พิธีเปิดการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, Lead Assessor และ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, Assessor ในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ในการเข้าตรวจประเมินหลักสูตร Master of Science Program in Occupational Health and Safety และหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Occupational Health and Safety (International Program) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการตรวจประเมินฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน1
ตรวจประเมิน2
ตรวจประเมิน3
ตรวจประเมิน4
ตรวจประเมิน5
ตรวจประเมิน6
ตรวจประเมิน7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10