รับฟังผลประเมินหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังผลการประเมินหลักสูตร Master of Science Program in Occupational Health and Safety และหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Occupational Health and Safety (International Program) จาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, Lead Assessor และ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, Assessor ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ผลประเมินหลักสูตร1
ผลประเมินหลักสูตร2
ผลประเมินหลักสูตร3
ผลประเมินหลักสูตร4
ผลประเมินหลักสูตร5
ผลประเมินหลักสูตร6
ผลประเมินหลักสูตร7
ผลประเมินหลักสูตร8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10