กิจกรรม Global Health Education Program

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) มีการจัดเตรียมปรับเปลี่ยน Group Work ใหม่ เพื่อจะเริ่ม session Research Component ในกิจกรรมถัดไป ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ในการนี้ Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI นางสาวเจนจิรา นาทะทอง รักษาการแทน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Mr. BIJAYA SHRESTHA ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

กิจกรรม Global Health 1
กิจกรรม Global Health 2
กิจกรรม Global Health 3
กิจกรรม Global Health 4
กิจกรรม Global Health 5
กิจกรรม Global Health 6
กิจกรรม Global Health 7
กิจกรรม Global Health 8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10