การเสวนามุมมองจากบทเรียนเครือข่ายพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิในสถานการณ์โควิด

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานฟอรั่ม: ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1 ประเด็นหลัก ร่วมกันเรียนรู้จากรูปธรรมบทเรียนและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ในการนี้ได้ร่วมเสวนา "มุมมองจากบทเรียนเครือข่ายพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิในสถานการณ์โควิด-19 สู่การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ" ร่วมกับ นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข คุณนิมิตร์ เทียนอุดม เลขาธิการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คุณสุริยนต์ ธัญกิจอานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดผ่าน FB live มสพช. และสช. เพื่อนำประเด็นหลักที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของภาคีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ในการบริหารจัดการระบบพัฒนาดูแลคนกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด-19

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การเสวนา1
การเสวนา2
การเสวนา3
การเสวนา4
การเสวนา5
การเสวนา6
การเสวนา7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10