ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการจัดตั้ง FAI

วันที่ 2 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาคอนามัยชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนต่อไป ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคาร ศูนย์วิจัยสูงเนินให้เป็น Factory Accomodation Isolation (FAI) ต่อยอดจากโครงการศูนย์รอบรู้โรคอุบัติใหม่ ที่ซีเกทให้การสนับสนุนจัดตั้งช่วง การระบาดระลอกแรก การจัดตั้ง FAI นี้ นอกจากจะใช้เป็นที่พักให้คนในชุมชนที่ทำงานในซีเกทที่เกิดติดเชื้อโคโรนา 2019 ระดับสีเขียวแล้ว ยังใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในสภาพจริงให้แก่นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อีกด้วย การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

FAI1
FAI2
FAI3
FAI4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10