ร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรและหารือด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 2 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนต่อไป ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับ เครือข่ายกัลยาณมิตร และมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกเครือข่าย ที่ทำการดูแลควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงกันเองในพื้นที่ ตำบลสูงเนิน ตำบลกุดจิกจนสำเร็จ จากนั้นประชุมกับทีมงานวิสาหกิจชุมชน นำทีมโดย นายนคร กิติพูลธนากร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการขยายบริการส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมคลินิคแพทย์แผนไทยของเครือข่ายกัลยาณมิตร ซึ่งปัจจุบันทำร่วมกับคลินิคปฐมภูมิ และคลินิคโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งหารือกับหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการทำวิจัยพัฒนาความรอบรู้สุขภาพสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไป การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เครือข่ายกัลยาณมิตร1
เครือข่ายกัลยาณมิตร2
เครือข่ายกัลยาณมิตร3
เครือข่ายกัลยาณมิตร4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10