ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 3 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ชุดก่อตั้ง) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนต่อไปได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร และที่ประชุมได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อกำหนดแนวทางวางนโยบายและแผนการทำงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สามัญประจำปี1
สามัญประจำปี2
สามัญประจำปี3
สามัญประจำปี4
สามัญประจำปี5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10