ปิดอบรม Virtual Field Study:Health System&Innovation during COVID
วันที่ 3 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Key Issues Related to COVID-19 Health System and Innovation: Lessons Learnt from Thailand" วิทยากรโดยนายแพทย์ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และนายแพทย์ณัฐดนัย รัชตะนาวิน สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ และอาจารย์ ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.ด. เป็นวิทยากรประจำวัน พร้อมร่วมรับฟังนักศึกษานำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Group 1 "Al-assisited COVID-19 screening health care facilities", Group 2 "Development of an application for COVID-19 communication platform among migrant workers and health care staff", Group 3 "Vaccine hesitancy and vaccine acceptance : commmunication and demand promotion for COVID-19 Vaccination" และ Group 4 "Development of COVID-19 Antigen Test kit result application for better community engagement among peri-urban areas" จากนั้นคณบดีกล่าวปิดโครงการอบรม Virtual Field Study on Health System and Innovation During COVID-19 in Japan and Thailand ด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kanagawa University of Human Services (KUHS), ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมพิธีปิดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ปิดอบรม1
ปิดอบรม2
ปิดอบรม3
ปิดอบรม4
ปิดอบรม5
ปิดอบรม6
ปิดอบรม7
ปิดอบรม8
ปิดอบรม9
ปิดอบรม10
ปิดอบรม11
ปิดอบรม12
ปิดอบรม13
ปิดอบรม14
ปิดอบรม15
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10