บรรยายพิเศษ Global Health : Qualitative & Quantitative Research
วันที่ 8 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Global Health Learning Component: Lecture 8 Qualitative and Quantitative Research วิทยากรโดย Don Eliseo Lucero-Prisno III MD. Ph.D. และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ในการนี้ Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI และ นางสาวเจนจิรา นาทะทอง รักษาการแทน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ Mr. BIJAYA SHRESTHA ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บรรยายพิเศษ 1
บรรยายพิเศษ 2
บรรยายพิเศษ 3
บรรยายพิเศษ 4
บรรยายพิเศษ 5
บรรยายพิเศษ 6
บรรยายพิเศษ 7
บรรยายพิเศษ 8
บรรยายพิเศษ 9
บรรยายพิเศษ 10
บรรยายพิเศษ 11
บรรยายพิเศษ 12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10