MEDTALKS:โซลูชั่นการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 จากนวัตกรรมการแพทย์
วันที่ 10 กันยายน 2564รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในงานทอล์ค YMID MEDTALKS Online How Innovative Community responses to COVID-19? “โซลูชั่นการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 จากนวัตกรรมการแพทย์ โดยมี ทันตแพทย์หญิงอรชร ทองบุราณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านดิจิทอลทางการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา ดร.กวิน น้าวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซโนสติกส์ จํากัด ร่วมการเสวนาฯ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานทอล์ค ผ่านทางระบบ Facebook Live บนเพจ Yothi Medical Innovation District: ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากภาคีเครือข่าย และทีมอาสาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนในย่านฯโดยใช้ระบบนวัตกรรมสังคมและระบบนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในการจัดทำระบบ home isolation และ community isolation ใน 3 พื้นที่ เกิดเป็น 3 โมเดลของการทำ home isolation ที่กำลังพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชน การพัฒนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกองค์กร ทั้งทรัพยากร และความเชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ของย่านนวัตกรรมโยธี ตลอดจนเขตราชเทวี เขตพญาไท ของกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดความปลอดภัย และเกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

MEDTALKS1
MEDTALKS2
MEDTALKS3
MEDTALKS4
MEDTALKS5
MEDTALKS6
MEDTALKS7
MEDTALKS8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10