มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษฯ
วันที่ 15 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผ่านการอบรม “โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย“โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากMr.Thomas Mc Manamon ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรฯ ที่เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด และหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มเสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

มอบประกาศนียบัตร1
มอบประกาศนียบัตร2
มอบประกาศนียบัตร3
มอบประกาศนียบัตร4
มอบประกาศนียบัตร5
มอบประกาศนียบัตร6
มอบประกาศนียบัตร7
มอบประกาศนียบัตร8
มอบประกาศนียบัตร9
มอบประกาศนียบัตร10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10