ร่วมลงนาม PA ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ร่วมลงนามฯ ด้วย  ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

PA1
PA2
PA3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10