พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รายงานและสรุปผลการดำเนินงานด้านวิจัย มีคณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เข้ารับรางวัล รวม 53 รางวัล โดยแบ่งเป็น รางวัลดีเด่นระดับภาควิชา จำนวน 9 ประเภทรางวัล และรางวัลดีเด่นระดับบุคคล จำนวน 8 ประเภทรางวัล และรางวัลชื่นชม จำนวน 36 รางวัล โดยมีบุคลากรคณะเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 2
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 3
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 4
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 5
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 6
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 7
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 8
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 9
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 10
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 12
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 13
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 14
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 15
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 16
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 17
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 18
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 19
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 20
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 21
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 22
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 23
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 24
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 25
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 26
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 27
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 28
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 29
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 30
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 31
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 32
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 33
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 34
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 35
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 36
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 37
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 38
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 39
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10