พิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน 94 คน โดยมีนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย มอบของที่ระลึก ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีปิดการอบรม1
พิธีปิดการอบรม2
พิธีปิดการอบรม3
พิธีปิดการอบรม4
พิธีปิดการอบรม5
พิธีปิดการอบรม6
พิธีปิดการอบรม7
พิธีปิดการอบรม8
พิธีปิดการอบรม9
พิธีปิดการอบรม10
พิธีปิดการอบรม11
พิธีปิดการอบรม12
พิธีปิดการอบรม13
พิธีปิดการอบรม14
พิธีปิดการอบรม15
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10