ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมฯ และได้นำเสนอนโยบาย รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และการพิจารณาแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ในการนี้้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

YMID1
YMID2
YMID3
YMID4
YMID5
YMID6
YMID7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10